Τον Ιούλιο έτοιμο το υδατοδρόμιο Πάτμου

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2019 με πρόταση του προέδρου του ΔΗΛΙΤΑΠ και δημάρχου κ. Γρηγόρη Στόικου αποφασίστηκε ομόφωνα,  να χορηγηθεί παράταση χρόνου στην «Υδατοδρόμιο Πάτμου” Ι.Κ.Ε.  ώστε να κατασκευάσει  το υδατοδρόμιο Πάτμου σε 9 μήνες και το χρονικό διάστημα της δεκαετούς παραχώρησης να αρχίσει να προσμετράται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος σήμερα σχετικού νόμου (11-10-2018).  Για την κατασκευή του υδατοδρομίου ο Δήμος Πάτμου ή το ΔΗΛΙΤΑΠ δεν θα καταβάλουν χρήματα

Όπως γνωρίζουμε η «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε. μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου για την κατασκευή και λειτουργία Υδατοδρομίων είχε ζητήσει 30ετή παραχώρηση την οποία και δεν ενέκρινε το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

Παρακάτω η ανασκόπηση της συνεργασίας για την κατασκευή υδατοδρομίου και η πρόταση του προέδρου η οποία και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη.

ΑΝΑΣΚΟΠΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’ αριθμ. 96/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. χωροθετήθηκε το υδατοδρόμιο Πάτμου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (στην περιοχή «Πούντος του Φτέρη») και αποφασίσθηκε η διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ανωτέρω χώρου για δέκα (10) έτη σε παραχωρησιούχο, ο οποίος θα αναλάβει με δική του δαπάνη την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευσή του. Τελικώς, στον διεξαχθέντα διαγωνισμό συμμετείχε μόνο μία Εταιρεία, η «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», θυγατρική της «Hellenic Seaplanes S.A.», η οποία και κατέστη παραχωρησιούχος. Κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό υποβλήθηκε μεταξύ άλλων Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της κ. Νικολάου Χαραλάμπους, στην οποία αναφέρεται:

«Η κατασκευή του υδατοδρομίου θα ολοκληρωθεί εντός 9 μηνών».
Ακολούθως, η ανωτέρω Εταιρεία, σε αγαστή συνεργασία με την Υπηρεσία μας, προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου Πάτμου. Στα πλαίσια αυτά, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 29191/20-04-2016 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία τροποποιήθηκε η Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα Σκάλας Πάτμου για την δημιουργία υδατοδρομίου.

Επίσης, σύμφωνα με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της παραχωρησιούχου έχει ολοκληρωθεί η λήψη όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, βάσει του ισχύοντος μέχρι πρότινος Ν. 4146/2013.

Επομένως, η παραχωρησιούχος Εταιρεία μπορούσε να κατασκευάσει το υδατοδρόμιο και να ζητήσει την διενέργεια επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.
Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2016 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr προς δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου, με τίτλο: «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών». Από αυτό (άρθρο 32) προβλεπόταν ότι: «Α.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου η άδεια ίδρυσης χορηγείται στον φορέα που προέβη στην παραχώρηση αυτή». Η ανωτέρω διατύπωση δημιούργησε στην παραχωρησιούχο εταιρεία φόβους για κρατικοποίηση της επένδυσής της και για το λόγο αυτό αποφάσισε να αναστείλει κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου.

Τελικώς, με καθυστέρηση δύο (2) ετών ψηφίσθηκε ο Ν. 4568/2018, στο άρθρο 31 του οποίου προβλέπονται τα εξής: «Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, με αίτηση του δημόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνομα του δημόσιου φορέα και οι επιμέρους εγκρίσεις επανεκδίδονται στο όνομα του δημόσιου φορέα, ενώ η άδεια λειτουργίας στο όνομα του φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στο όνομα του ιδιώτη πρέπει να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ή των προϊσχυουσών αυτών διατάξεων κατά περίπτωση που υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση του χώρου».
Με το από 08-11-2018 έγγραφο της «Hellenic Seaplanes S.A.» ζητήθηκε η «επέκταση της διάρκειας της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στα (30) τριάντα έτη σύμφωνα πάντα με τον νόμο 4568/2018», λόγω αύξησης του κόστους της πραγματοποιηθησόμενης επένδυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3113.10-64/92392/18/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν είναι σύννομη η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, αφού θα αποτελούσε τροποποίηση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτων, η ανωτέρω εταιρεία με νέο έγγραφό της με ημερομηνία 11-01-2019 ζητά την κατασκευή του υδατοδρομίου από την Υπηρεσία μας, από ιδίους πόρους ή χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και καταλήγει ως εξής: «Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η προηγούμενη επιλογή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την δική μας ιδιωτική χρηματοδότηση εάν μπορεί να ισχύσει η δεκαετή τουλάχιστον παραχώρηση».

Παρακάτω η  πρόταση του προέδρου του ΔΗΛΙΤΑΠ 
Στην διακήρυξη του διενεργηθέντος το 2014 διαγωνισμού περιλαμβανόταν και ο κάτωθι όρος: «Στην περίπτωση καθυστέρησης όπου δεν ευθύνεται ο παραχωρησιούχος δύναται να αιτηθεί ευλόγου παράτασης χρόνου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο και το χρονικό διάστημα της αιτηθείσας παράτασης το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. δύναται κατά την ανέλεγκτη κρίση του να προβεί σε μονομερή ανάκληση της παραχώρησης, να διατάξει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και να προβεί σε παραχώρηση του χώρου-τμήματος άνευ διαγωνισμού σε βάρος του παραχωρησιούχου, ο οποίος κηρυσσόμενος έκπτωτος, υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του ανταλλάγματος μέχρι λήξης του ορισθέντος στην παρούσα διακήρυξη χρόνου παραχώρησης και στην ανόρθωσή της, κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ζημίας, από την αθέτηση της υποχρέωσης του».

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που μεσολάβησαν από την ανάδειξη της παραχωρησιούχου εταιρείας (2014) μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην διαδικασία αδειοδότησης του υδατοδρομίου Πάτμου, καθώς και της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε το 2016 λόγω της πρόθεσης της κυβέρνησης να αλλάξει το νομικό καθεστώς που διέπει την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, η παραχωρησιούχος εταιρεία δεν ευθύνεται για την μη κατασκευή του υδατοδρομίου Πάτμου έως και τις 11-10-2018, ημέρα δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του νέου Νόμου 4568/2018.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε όπως της χορηγηθεί παράταση χρόνου σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, και το χρονικό διάστημα της δεκαετούς παραχώρησης να αρχίσει να προσμετράται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος σήμερα σχετικού νόμου (11-10-2018). Η παράταση αυτή θα δοθεί υπό τους κάτωθι όρους:
1. Αποστολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 31, παρ. 3 του Ν. 4568/2018 δήλωσης συναίνεσης από πλευράς της «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», προκειμένου η άδεια ίδρυσης του υδατοδρομίου να εκδοθεί στο όνομα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. , οι επιμέρους εγκρίσεις να επανεκδοθούν στο όνομα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου στο όνομά της. Προτείνεται να ζητηθεί από την παραχωρησιούχο εταιρεία η δήλωση αυτή εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή της από το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
2. Η παραχωρησιούχος θα ολοκληρώσει την κατασκευή του υδατοδρομίου Πάτμου εντός εννέα (9) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, ήτοι έως 11 Ιουλίου 2019.
3. Η παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή του ανταλλάγματος που έχει καταβάλλει στην Υπηρεσία μας για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του διατεθέντος για την κατασκευή υδατοδρομίου χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι για τους προαναφερθέντες λόγους δεν έκανε χρήση του.
Σε περίπτωση μη τήρησης έστω και ενός από τους ανωτέρω όρους, η παραχώρηση παύει να ισχύει, χωρίς να απαιτείται νέα Απόφαση του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας.
Με τον τρόπο αυτό:
– Το υδατοδρόμιο Πάτμου θα κατασκευασθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας, κάτι που αποτελεί πάγια επιδίωξή μας.
– Είναι εφικτή η άμεση κατασκευή του υδατοδρομίου Πάτμου, αφού θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών και δεν θα χρειαστεί η όλη διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή.

 

 

Πηγή : patmostimes.gr