ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αίτηση εκτίμησης και καταγραφής ζημιών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον σεισμό της 12 ης Ιουνίου

ʡ??±߳᠋ݳ⯵ ᰼ ?켠6,3 џ Աߴ砱3 ɯ17.(EUROKINISSI/ӉˇӠяՃʏө

Για την άμεση εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν σε επαγγελματικούς χώρους, μηχανικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες έχει συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή και οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251352114- 2251352115, προκειμένου να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Επίσης, η υποβολή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi2017@pvaigaiou.gov.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από ΕΔΩ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

Ειδικότερα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων :

  1. Tτίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
  3. Δηλώσεις Φ.Π.Α
  4. Απογραφή προηγούμενου έτους
  5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
  6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
  7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599/1986 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης ( άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες ).