Καθομολόγηση τμ. ΜΣΠΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η ετήσια εκδήλωση καθομολόγησης του τμήματος ΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο. Για το σκοπό αυτό μας εστάλη στην ηλεκτρονική μας θυρίδα η παρακάτω πρόσκληση πλέον δε του προγράμματος της εκδήλωσης.

πρόσκληση καθομολόγησης Σύρος_23_11_2018