Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου-ΕρμούποληςΔημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόκειται να λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Μαΐου στις 12:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λάβει αποφάσεις σχετικά με θέματα ημερίσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 2/5/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, θα πραγματοποιηθεί δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη ανάκλησης δεσμεύσεων.
2. Έγκριση ή μη διάθεσης (ψήφισης) πιστώσεων και έγκριση δαπανών από τον προυπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2018.
3. Έγκριση ή μη δαπάνης, έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης από τον προυπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2018 για την εργασία «Συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου (αφορά τις εργασίες συντήρησης-ελέγχου–χειρισμού των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου».
4. Έγκριση ή μη δαπάνης, έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης από τον προυπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2018 για τη «Δημοσιότητα και πληροφόρηση για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ».
5. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης από τον προυπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2018 για τη «Δημοσιότητα και πληροφόρηση για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ».
6. Έγκριση ή μη δαπάνης, έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης από τον προυπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε. 2018 για τη «Δημοσιότητα και πληροφόρηση για το έργο ΕΡΜΗΣ ΙΙ».
7. Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού εσόδων και εξόδων Α τριμήνου 2018.
8. Εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
9. Έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε 2018 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.