Απολογισμός 2018 την προσεχή Δευτέρα για τον Δήμο Θερμαϊκού

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού κ. Σπύρος Αδαμίδης ανακοινώνει πως “Σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 14η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης : «Απολογισμός Πεπραγμένων Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018».”